Tập 1.

https://www.youtube.com/watch?v=emgj879kVu4&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=2&t=2839s

Tập 2.
https://www.youtube.com/watch?v=ErdDpUrYBuM&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=3&t=626s

Tập 1.

https://www.youtube.com/watch?v=ayMlfA3vQTI&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=4&t=1333s

Tập 4.

https://www.youtube.com/watch?v=XJxtbe20_wE&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=5&t=67s

Còn vô link này thì có playlist của tṛọn bộ phim:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru