Streamed live on Mar 24, 2016

Đức Thánh Cha chủ tế Thánh lễ Truyền Dầu, trong đó Ngài sẽ làm phép thánh hoá các dầu thánh, được dùng trong các cử hành Phụng vụ và Bí tích.