CHÚA GIÊ-SU TIẾN VÀO ĐỀN THÁNH
TIẾNG TUNG HÔ ĐẢ ĐẢO XEN LẪN
ÔI ĐÁM ĐÔNG LÒNG DẠ ĐỔI THAY
XIN GIÚP CON THEO CHÚA TRUNG THÀNH.