BDH kính chúc Cha :

Chúc phúc chúc thọ
Trăm điều tốt lành
Vạn sự như ý
Ý anh ý em
Luôn luôn hòa hợp
An nhàn cùng hưởng