Author: admin

Thông Báo Hành Hương Đức Mẹ Mễ Du Từ thứ ba ngày 28 – thứ sáu ngày 31 tháng 05, 2019

KÍnh gửi quí Giáo Dân GX NVCTTĐVN,   Như trong tờ báo mục vụ số 1-3, 2019 có đăng 2 ngày khác nhau đi hành hương Đức Mẹ Mễ Du. Xin được đính chính lại như sau;   Để tạo điều kiện trao dồi thêm đức tin cho mỗi người, năm nay (2019) Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót Hoà Lan, cùng tổ chức cuộc hành hương Đức Mẹ Mễ Du vào ngày: 28-05 đến 31-05-2019, lệ phí ăn, ở và xe di chuyển: 200€ cho mỗi người,...

Read More

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 4
Tháng 5